Hromadske Radio
https://static.hromadske.radio/2016/05/divanov-225x225.jpg

Dmytro Ivanov

Journalist, one of the “Na svizhu holovu” talk show hosts